AHL CB

 • 20. červenec. 2024

Ochrana dat a podmínky

If you’re planning an event or date in New York, you can employ an escort service to make your evening memorable. There are numerous types of NYC escort girl options that you can choose from, meaning you can be sure that your needs will be met. Below latina escort is a listing of NYC girls who escort. It’s not an exhaustive list. There are different types of NYC girls who escort. This list outlines the physical traits of each NYC Escort girl. The NYC Escort will not come dressed in random clothes and make you uncomfortable. They’re classy and professional women that provide VIP services. If you’re planning a party with friends in New York and you’d like to be received like a celebrity You should think about hiring an NYC escort. There are numerous benefits to employing an NYC chauffeur. A NYC escort can provide an extravagant sensual experience. NY Asian escorts can be the perfect option for sexual escapes. You can get a young Asian woman to satisfy all your sexual needs and rejuvenate yourself after a stressful day. After your sexual encounter, you will feel refreshed and relaxed. Massage has numerous benefits. You can reduce stress and tension or make use of it for treatments for pain.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ………., IČ ………., se sídlem ………., ………. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: ……….

E-mail: ……….

Telefon: ……….

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu … let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle … let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka – zaznamenává konverze nákupu a email pro službu “Ověřeno zákazníky”
 • Zboží.cz – zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

I. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky platí …

II. Vymezení pojmů

Prodávající je …

III. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel …

IV. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran …:

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti …

V. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva …

Právo na odstoupení od smlouvy …:

Pří uplatnění reklamace …

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím …

VII. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů …:

Vztahy a případné spory …

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od …

If you are looking to give your loved ones a bit of extra oomph, Dubai escorts can be the perfect solution. These sexy ladies are often professional massage therapists who are experienced, and are able to provide any possible type of massage that is from a sexy to exotic. The girls can be capable of fulfilling all you desires, which includes Tantra or Nuru massages, as well as basic to more advanced rubdowns for the prostate. You can also have them perform a role-play sex massage at your home. If you’re thinking of hiring an escort, be sure to visit the official website that is run by the company. The website offers many filters and information on each girl. There is also the option of browsing the list of escorts according to sizes, colors, as well as sexual preferences. An escort group is ideal for meeting new people and to know them better when you travel with them. This independent directory provides a variety of escort service choices. It is possible to find details you require about the escorts on the website. A lot of escorts keep their profiles updated with photos as well as other information about themselves. This service lets you make calls and send messages to the indicated numbers. You can also negotiate prices with the escorts therefore don’t hesitate! A Instagram model can be a good option if you’re looking for discreet and high-quality escort. A lot of wealthy men from the UAE will message you inviting you to Dubai for a sex session with their. Fitness models, body builders and sportsmen are the top people to be targeted by. In order to fulfill the purpose of sexual pleasure, straight guys can employ an escort. It is usually in indian escorts in dubai the tens of thousands of euros.

Generální partner

Partneři

Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img
Partner-img